UKTRASH’s Thigh High Tube Socks

UKTRASH’s Thigh High Tube Socks.