Pretty Lanterns for Sims 4

21 Lanterns with white post

Source: Pretty Lanterns for Sims 4