sims2fanbg’s Hair 04 – Selena ponytail hair

.:Hair 04 – Selena ponytail hair:. Found in TSR Category ‘Sims 4 Female Hairstyles’

Source: sims2fanbg’s Hair 04 – Selena ponytail hair