Medium Sideswept Hair

Mod The Sims – Medium Sideswept Hair.