Julie J’s Sims 4 CC Simblr — Vampire Dress Shortened by Julie J (Base Game)